Algemene Voorwaarden

Siem Producties

Dit zijn de algemene voorwaarden van Siem Producties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 77333853 en online te bezoeken via www.siemproducties.nl.

 

1. Definities

1.1 Siem Producties: de eenmanszaak die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel met het KVK-nummer 77333853.

1.2 Opdrachtgever: degene die de opdracht voor de diensten heeft verstrekt.

1.3 Opdracht: het verzoek van Opdrachtgever aan Siem Producties om tegen betaling diensten te verrichten.

1.4 Offerte: de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

 

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Siem Producties gesloten overeenkomsten, verrichte diensten en alle overige door Siem Producties verrichte handelingen.

2.2 Door ondertekening van een overeenkomst met Siem Producties, een door Siem Producties gestuurde offerte, dan wel het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen Opdrachtgever en Siem Producties en in deze algemene voorwaarden zijn pas geldig vanaf het moment dat deze schriftelijk zijn bevestigd door Siem Producties, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

3. Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle door Siem Producties gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is gemaakt, tenzij anders is aangegeven.

3.2 Indien blijkt dat de opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt bij de aanvraag of overeenkomst, heeft Siem Producties het recht de prijzen in de offerte of overeenkomst aan te passen.

 

4. Prijzen en betaling

4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW).

4.2 Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder bankkosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

4.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door Opdrachtgever te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.

4.4 Het niet voldoen van een deel van het overeengekomen bedrag, verplicht Siem Producties niet tot het opleveren van een overeenkomstig gedeelte van de opdracht.

4.5 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de vastgestelde termijn betaalt, worden aanmaningskosten met een hoogte van €15 in rekening gebracht. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een juridische dienstverlener, in welk geval Opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en vergoeding van gerechtelijke kosten, alsmede wettelijke rente en overige uit het verzuim voortvloeiende (vertragings)schade. Verrekening door Opdrachtgever met een openstaande vordering op Siem Producties wordt hierbij uitgesloten.

4.6 Siem Producties is gerechtigd de gehanteerde prijzen in de overeenkomst jaarlijks, met maximaal het percentage van 10% of aan de hand van de relevante prijsindex van het CBS, te verhogen, zonder dat dit resulteert in een mogelijkheid voor Opdrachtgever om de overeenkomst op te zeggen. Prijzen kunnen daarnaast te allen tijde door Siem Producties tussentijds worden verhoogd indien de tarieven van toeleveranciers, zoals maar niet beperkt tot, toeleveranciers van stroom, elektronische communicatiediensten, domeinnaamregistraties, IP-adressen, datacenters, software en (public) cloud- oplossingen stijgen, zonder dat dit resulteert in een mogelijkheid voor Opdrachtgever om de overeenkomst op te zeggen.

 

5. Levering van diensten

5.1 Siem Producties zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te streven naar een voor Opdrachtgever optimaal resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Siem Producties Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

5.2 Opgegeven levertijden zijn nimmer fatale termijnen en gelden als een benadering. De levertermijn gaat in wanneer aan alle noodzakelijke en overeengekomen voorwaarden voor uitvoering van de opdracht is voldaan.

5.3 Overschrijding van overeengekomen levertijden, door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding aan Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

6. Meerwerk

6.1 Indien Siem Producties op verzoek van of met instemming van Opdrachtgever werkzaamheden verricht die niet in de opdracht zijn opgenomen, zal Siem Producties deze werkzaamheden overeenkomstig de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening brengen.

6.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden als bedoeld in het voorgaande lid het overeengekomen tijdstip van levering en de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen kunnen worden beïnvloed. Er bestaat in dat kader voor Siem Producties geen enkele aansprakelijkheid.

 

7. Verplichtingen opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever zal Siem Producties steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht nuttige en noodzakelijke materialen, gegevens en inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Opdrachtgever staat er jegens Siem Producties voor in dat de door haar verstrekte informatie juist en volledig is. 

7.2 Opdrachtgever is medeverantwoordelijk voor het testen en controleren van de website en/of andere eindproducten.

 

8. Naamsvermelding en promotie

8.1 Siem Producties heeft het recht de website van de opdrachtgever te gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.2 Siem Producties heeft het recht haar logo en/of tekstlink naar Siem Producties te plaatsen op de website van de opdrachtgever.

 

9. Opschorting, ontbinding en opzegging

9.1 Siem Producties is gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken wanneer Opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of wanneer de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Siem Producties zijn verstrekt.

9.2 Bovendien is Siem Producties gerechtigd de tussen hem en Opdrachtgever bestaande overeenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit enige met Siem Producties gesloten overeenkomst voortvloeien.

9.3 In geval van overmacht is Siem Producties gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of op te schorten, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Siem Producties tot schadevergoeding verplicht zal zijn.

9.4 Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Siem Producties kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

9.5 De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.

9.6 Opschorting, staking en/of ontbinding door Opdrachtgever laten de betalingsverplichting van Opdrachtgever voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet.

9.7 Siem Producties is bevoegd de overeenkomst per direct op te zeggen wanneer het faillissement, surseance, schuldsanering of WHOA van opdrachtgever wordt verzocht of uitgesproken, al dan niet op eigen verzoek.

 

10. Aansprakelijkheid

10.1 Siem Producties is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal en alle overige gepubliceerde inhoud op websites van Opdrachtgever. Opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door Opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden. Het gebruik van het resultaat is en komt voor rekening en risico van opdrachtgever.

10.2 Voor zover Siem Producties bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Siem Producties weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Siem Producties op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Siem Producties of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Siem Producties.

10.3 Siem Producties kan op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld. Opdrachtgever vrijwaart Siem Producties tegen alle aanspraken van derden, kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met, of voortvloeien uit de ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens opzet of grove schuld zijdens Siem Producties.

10.4 De aansprakelijkheid van Siem Producties zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen bedrag.

 

11. Intellectueel eigendom, eigendomsvoorbehoud en geheimhouding

11.1 Al het door Siem Producties vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Siem Producties niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.

11.2 Het eigendom van de door Siem Producties verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijven volledig bij Siem Producties, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

11.3 In het laatste geval kan Siem Producties hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Siem Producties gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

11.4 Siem Producties behoudt het recht de, door de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11.5 Zowel tijdens als na deze overeenkomst, ongeacht de wijze waarop deze tot een einde is gekomen, zullen partijen geheimhouding betrachten ten aanzien van deze overeenkomst, alsmede ten aanzien van alle informatie en gegevens die betrekking hebben op partijen en haar klanten/leveranciers en de met deze klanten/leveranciers gesloten overeenkomsten.

 

12. Reclamering

12.1 Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Siem Producties vervalt.

12.2 Ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen 8 dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden.

12.3 Reclame schort de verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

 

13. Buitengebruikstelling

13.1 Siem Producties heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

13.2 Siem Producties heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Siem Producties niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Siem Producties zal Opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Siem Producties kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

 

14. Diverse bepalingen

14.1 Siem Producties kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen deze algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat Opdrachtgever echter niet van zijn verplichting te betalen voor de reeds geleverde diensten.

14.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverlet geldig en zullen Siem Producties en Opdrachtgever in overleg treden ten behoeve van nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen.

14.3 Zowel Siem Producties als Opdrachtgever is niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst met derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

wordpress website maken
Chat openen
Hulp nodig?
Veenendaalse Glashandel.
Hallo, waar kunnen we u mee helpen?